تاییدیه های کیفی

تاییدیه های کیفی

تاییدیه های کیفی

در اکثر پروژه‌ها بررسی کیفی محصولات خریداری شده یک الزام است، از این رو کارفرمای محترم پروژه رأساً به این مهم مبادرت می‌نماید و محصولات خریداری شده جهت هر پروژه را به صورت جداگانه نمونه برداری کرده و از طریق آزمایشگاه‌های مرجع مانند مترا، پژوهشگاه صنعت نفت، مناطق نفتخیز جنوب، پژوهشگاه نیرو و ... نسبت به صحه گذاری کیفی آن‌ها اقدام می‌نماید. در همین راستا، محصولات شرکت گیتی آسا بارها از سوی کارفرمایان محترم توسط آزمایشگاه‌های مرجع مورد ارزیابی قرار گرفته و هر بار با عنایت خدا، سربلند از این آزمون‌ها بیرون آمده است. از جمله این کارفرمایان می‌توان به شرکت‌های مهندسی و ساخت تاسیسات دریائی ایران، ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، ملی گاز ایران، فراب و ... اشاره نمود.

1- تأییدیه های کیفی از شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

پوشش اپوکسی گلس فلیک Korepox EH2350(GF) NORSOK M-501 8353 4/11/1988
پوشش اپوکسی گلس فلیک بدون حلال Korepox EH3200(GF) NORSOK M-501 8354 4/11/1988
رنگ لایه میانی آلکیدی GitiKyd22301 SSPC-PAINT 104-TYPE II 8762 29/10/89
(کد قدیم: ADF31111A)
رنگ لایه نهایی آلکیدی GitiKyd31301 SSPC-PAINT 104-TYPE I 8763 29/10/89
(کد قدیم: AD5001A)
پرایمر زینک فسفات اپوکسی پلی آمید GitiGuard11140 IPS-M-TP-215 8764 29/10/89
(کد قدیم: EPW104P)
پرایمر زینک اتیل سیلیکات GitiZinc10020 IPS-M-TP-210 8765 29/10/89
(کد قدیم: ST2003)
پرایمر زینک ریچ اپوکسی GitiZinc11021 IPS-M-TP-205 8766 29/10/89
(کد قدیم: EPZR2003)
پوشش اپوکسی لایه میانی H.B GitiGuard22121 IPS-M-TP-220 8767 29/10/89
(مخصوص سطوح داخلی مخازن) (کد قدیم: EPF7121HAI)
پوشش اپوکسی لایه میانی H.B GitiCover23121 IPS-M-TP-220 8768 29/10/89
(مخصوص سطوح خارجی) (کد قدیم: EPF3119H)
رنگ پلی‌یورتان H.B GitiDur32211 IPS-M-TP-235 8769 29/10/89
(کد قدیم: PUF5000H)
رنگ آلومینیوم سیلیکون مقاوم به حرارت تا دمای200 درجه سانتیگراد GitiTerm32409 IPS-M-TP-168 8773 29/10/89
(کد قدیم: SL230)
رنگ آلومینیوم سیلیکون مقاوم به حرارت تا دمای400 درجه سانتیگراد GitiTerm33419 ASTM D2485 8774 29/10/89
(کد قدیم: SL400)
رنگ آلومینیوم سیلیکون مقاوم به حرارت تا دمای600 درجه سانتیگراد GitiTerm33429 ASTM D2485 8775 29/10/89
(کد قدیم: SL600)
پوشش کولتار اپوکسی H.B مشکی GitiGuard61151-9005 IPS-M-TP-190 8880 27/10/89
(کد قدیم: EPTR900H)
پوشش کولتار اپوکسی H.B قهوه‌ای GitiGuard61151-8017 IPS-M-TP-190 8920 27/10/89
(کد قدیم: EPTR800H)
پوشش اپوکسی گلس فلیک GitiGuard43198 NORSOK M-501 11164 24/12/93
تأیید شرکت گیتی آسا جهت تولید پوشش کولتار اپوکسی و عضویت در وندور لیست GitiGuard61151 - 28497/588/95 1/2/1995
(Ral 9017)
تأیید شرکت گیتی آسا جهت تولید پوشش اپوکسی گلس فلیک و عضویت در وندور لیست GitiGuard 43198 - 127708/588/95 26/04/95
پوشش پلی‌یورتان بدون حلال (مخصوص خطوط لوله مدفون) IAMPROOF 302 BS EN 10290 12620 13/09/96
پوشش اپوکسی بدون حلال (مخصوص خطوط لوله مدفون) IAMSUB AIRLESS BS EN 10289 12621 13/09/96

2- تأییدیه های کیفی برای سیستم های رنگ آمیزی از پژوهشگاه صنعت نفت

واش پرایمر GitiNyl14431 وینیل اصلاح شده وینیل اصلاح شده شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران 1266258 21/04/91
(کد قدیم: WP10011) GitiNyl53341 GitiNyl53341
+ فسفات روی وینیلی (کد قدیم: VNF5000) (کد قدیم: VNF5000)
GitiNyl13440
(کد قدیم: VN104P6A)
زینک فسفات اپوکسی اپوکسی H.B اپوکسی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران-منطقه اصفهان 5480/1132096 1/6/1990
GitiGuard11240 GitiCover23121 GitiGuard31121
(کد قدیم: EP6120PHA) (کد قدیم: EPF3119H) (کدقدیم: EP8050H)
واش پرایمر GitiNyl14431 وینیل اصلاح شده وینیل اصلاح شده شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران-منطقه اصفهان 5480/1129386 25/05/90
(کد قدیم: WP10011) GitiNyl53341 GitiNyl53341
+ پرایمر سرنجی وینیلی (کد قدیم: VNF7110) (کد قدیم: VNF5000)
GitiNyl13460
(کد قدیم: VN103P)
زینک فسفات اپوکسی اپوکسی H.B اپوکسی H.B شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران- منطقه ساری 5380/83757 25/07/89
GitiGuard11240 GitiCover23121 GitiGuard31121
(کد قدیم: EP6120PHA) (کد قدیم: EPF3119H) (کد قدیم: EP3119H)
زینک فسفات اپوکسی اپوکسی H.B اپوکسی H.B - 4954/816 3/8/1986
GitiGuard11240 GitiCover23121 GitiGuard22121
(کد قدیم:EP6120PHA) کد قدیم: EPF3119H (کد قدیم: EP3128H)
زینک ریچ اتیل سیلیکات GitiZinc10020 اپوکسی H.B پلی‌یورتان - 5733/15251 7/10/1983
(کد قدیم: ST2003) GitiCover23121 GitiDur31201
(کد قدیم: EPF7121H) (کد قدیم: PU5000)
زینک ریچ اپوکسی اپوکسی H.B اپوکسی H.B - 620/4931 24/04/81
GitiZinc11021 GitiCover23121 GitiGuard31121
(کد قدیم:EPZR2003 ) (کد قدیم: EPF 3119H) (کد قدیم: EP3128H)

2-1- ادامه تأییدیه های کیفی برای سامانه های رنگ آمیزی ذیل از پژوهشگاه صنعت نفت

شماره 1 زینک ریچ اپوکسی H.B - - 5730/1857 20/02/82
GitiZinc11020
(کد قدیم: EPZR2085)
شماره 2 زینک ریچ اپوکسی H.B اپوکسی H.B اپوکسی H.B 5730/1860 20/02/82
GitiZinc11020 GitiCover23121 GitiGuard31121
(کد قدیم: EPZR2085) (کد قدیم: EPF7121H) (کد قدیم: EP3119H)
شماره 3 زینک ریچ اپوکسی H.B اپوکسی H.B پلی‌یورتان 5730/1861 20/02/82
GitiZinc11020 GitiCover23121 GitiDur32201
(کد قدیم: EPZR2085) (کد قدیم: EPF7121H) (کد قدیم: PU3119H)
شماره 4 و 5 اپوکسی زینک فسفات H.B اپوکسی H.B اپوکسی H.B 5733/6006 7/5/1982
GitiGuard11240 GitiGuard22121 GitiGuard31121
(کد قدیم: EP6120PHA) (کد قدیم: EPF7121H) (کد قدیم: EP3119H)
شماره 6 زینک اتیل سیلیکات - - 5730/1866 20/02/82
GitiZinc10020
(کد قدیم: ST2003)

3- تأییدیه کیفی برای سیستم های رنگ آمیزی مخازن سوخت هوایی از پژوهشگاه صنعت نفت

پوشش اپوکسی مخصوص سطوح داخلی مخازن سوخت هوایی GitiGuard53471-31 2507086 23/03/1400

4- تأییدیه های کیفی برای سیستم های رنگ آمیزی بر اساس ISO 12944-6 از پژوهشگاه صنعت نفت

شماره 1 پرایمر زینک ریچ اپوکسی میانی اپوکسی ماستیک پلی یورتان - 1395
GitiZinc11021 GitiMastic43191 GitiDur32201
شماره 2 پرایمر زینک اتیل سیلیکات میانی اپوکسی ماستیک پلی یورتان - 1395
GitiZinc10020 GitiMastic43191 GitiDur32201
شماره 3 پرایمر زینک فسفات اپوکسی میانی اپوکسی ماستیک پلی یورتان - 1395
GitiCover11040 GitiMastic43191 GitiDur32201
شماره 4 واش پرایمر GitiNyl14431 وینیل اصلاح شده وینیل اصلاح شده - 1395
+ فسفات روی وینیلی GitiNyl53341 GitiNyl53341
GitiNyl13440
شماره 5 رنگ آلومینیوم سیلیکون مقاوم به حرارت تا دمای600 درجه سانتیگراد - - - 1395
GitiTerm33429

5- تاییدیه های کیفی از مؤسسه تحقیقاتی رنگ امیرکبیر (مترا)

رنگ اپوکسی بدون حلال IAMSUB AIRLESS شرکت ملی انتقال گاز ایران 13277-139912 10/12/1999
9 تأییدیه کیفی برای سیستمهای رنگ آمیزی مختلف 929/9402 ص 13/02/94
سیستم رنگ آمیزی پرایمر لایه میانی لایه نهایی شماره تاریخ
شماره 1 زینک اتیل سیلیکات اپوکسی H.B پلی‌یورتان H.B LS-9100396-Part 1 5/30/2014
GitiZinc10020 + GitiCover23121 GitiDur32211
سیلر اپوکسی
GitiCover81050
شماره 2 زینک اتیل سیلیکات اپوکسی H.B پلی‌یورتان LS-9100396-Part 2 5/30/2014
Gitizinc 10020 + GitiCover23121 GitiDur32201
سیلر اپوکسی
GitiCover81050
شماره 3 زینک اتیل سیلیکات اپوکسی اکسید آهن میکاییH.B پلی‌یورتان LS-9100396-Part 3 5/30/2014
GitiZinc10020+ GitiCover23127 GitiDur32201
سیلر اپوکسی
GitiCover81050
شماره 4 پرایمر زینک ریچ اپوکسی اپوکسی H.B پلی‌یورتان H.B LS-9100396-Part 4 5/30/2014
GitiZinc11021 GitiCover23121 GitiDur 32211
شماره 5 پرایمر زینک ریچ اپوکسی اپوکسی H.B پلی‌یورتان LS-9100396-Part 5 5/30/2014
GitiZinc11021 GitiCover23121 GitiDur32201
شماره 6 پرایمر زینک ریچ اپوکسی اپوکسی اکسید آهن میکاییH.B پلی‌یورتان LS-9100396-Part 6 5/30/2014
GitiZinc11021 GitiCover23127 GitiDur32201
شماره 7 کولتار اپوکسی - کولتار اپوکسی LS-9100396-Part 7 5/30/2014
GitiGuard61101 GitiGuard61101
شماره 8 کولتار اپوکسی H.B - کولتار اپوکسی H.B LS-9100396-Part 8 5/30/2014
GitiGuard61151 GitiGuard61151
شماره 9 اپوکسی زینک کرومات - اپوکسی پلی آمین LS-9100396-Part 9 5/30/2014
GitiCover11030 GitiGuard51153

6- تأییدیه های کیفی برای سیستم رنگ آمیزی مخازن و لوله‌های آب آشامیدنی از پژوهشگاه نیرو

اپوکسی زینک فسفات H.B اپوکسی H.B اپوکسی بهداشتی 3623/84 20/04/84
GitiGuard11140 GitiGuard22121 GitiGuard31111
(کد قدیم: EPW104P) (کد قدیم: EPF7121H) (کد قدیم: EPW8050)
اپوکسی زینک فسفات H.B اپوکسی H.B اپوکسی بهداشتی --- 22/05/84
GitiGuard11140 GitiGuard22121 GitiGuard31111
(کد قدیم: EPW104P) (کد قدیم: EPF7121H) (کد قدیم: EPW8050)

7- تأییدیه های کیفی برای سیستم های رنگ آمیزی از پژوهشگاه نیرو

پرایمر زینک ریچ اپوکسی کولتار اپوکسی H.B کولتار اپوکسی H.B شرکت فراب CP85-51 23/4/86
GitiZinc11020 GitiGuard61151-Brown GitiGuard61151-Black CP85-52
(کد قدیم: EPZR2085) (کد قدیم: EPTR800H) (کد قدیم: EPTR900H)
پرایمر زینک ریچ اپوکسی کولتار اپوکسی H.B کولتار اپوکسی H.B. شرکت فراب 1000/68517 21/09/84
GitiZinc11020 GitiGuard61151-Brown GitiGuard61151-Black
(کد قدیم: EPZR2085) (کد قدیم: EPTR800H) (کد قدیم: EPTR900H)
پرایمر زینک ریچ اپوکسی کولتار اپوکسی H.B کولتار اپوکسی H.B. شرکت فراب 1191/800/9U12 18/08/84
GitiZinc11020 GitiGuard61151-Brown GitiGuard61151-Black
(کد قدیم: EPZR2085) (کد قدیم: EPTR800H) (کد قدیم: EPTR900H)
پرایمر زینک ریچ اپوکسی اپوکسی اکسید آهن میکایی H.B پلی‌یورتان شرکت پارس کیهان 4918-81 28/10/81
GitiZinc11021 GitiCover23127 GitiDur 32201
(کد قدیم: EPZR2003) (کد قدیم: EPMIOXH) (کد قدیم: PUF5000)

8- دیگر تأییدیه های کیفی محصولات شرکت گیتی آسا

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
اپوکسی بدون حلال مناسب برای خطوط لوله مدفون IAMSUB AIRLESS BS EN 10289:2002 21793-1395 24/03/95
پوشش اپوکسی بدون حلال IAMSUB AIRLESS BS EN 10289:2002 12670-1397 22/02/97
شرکت ملی گاز ایران
پوشش پلی یورتان بدون حلال IAMPROOF 302 IGS-M-TP-020(1) گ./050/176839 5/12/1994
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
پوشش اپوکسی خمیری جهت اعمال در IAMSUB SPALMATURA - گ 24/030/39072 19/05/93
Splash Zone و Tidal Level در زیر آب
شرکت پایانه‌های نفتی ایران
پوشش اپوکسی خمیری جهت اعمال در IAMSUB SPALMATURA - 3440/7 ت ا/92 5/7/1992
Splash Zone و Tidal Level در زیر آب
مجتمع تحقیقات و توسعه صنعتی شریف
اپوکسی بدون حلال جهت مصارف داخل مخازن و خطوط لوله انتقال آب آشامیدنی GitiMastic51581 AWWA-C210 12980/2270/97/د 28/09/97
شرکت مهندسی تجهیزات صنعت آب و برق ایران
پرایمر زینک ریچ اپوکسی، لایه میانی اپوکسی، لایه نهایی پلی‌یورتان و کولتار اپوکسی GitiDur32209 - 2980/80 2/12/1980
(کد قدیم: PU207) GitiGuard61101
(کد قدیم: EPTR504)
GitiZinc11021
(کد قدیم: EPZR2003)
GitiCover23101
(کد قدیم: EPF3119)
شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران
رنگ‌های وینیلی GitiNyl14431 - 23796/800 7/10/1990
GitiNyl13460
GitiNyl13440
GitiNyl53341
شرکت فولاد مبارکه
سیستم رنگ آمیزی C5 و تأیید رنگ لایه میانی اپوکسی (P14) GitiCover23121 GSY-02 129/39/71240 14/12/81