فهرست

تاییدیه های کیفی

تاییدیه های کیفی

تاییدیه های کیفی

در اکثر پروژه‌ها بررسی کیفی محصولات خریداری شده یک الزام است، از این رو کارفرمای محترم پروژه رأساً به این مهم مبادرت می‌نماید و محصولات خریداری شده جهت هر پروژه را به صورت جداگانه نمونه برداری کرده و از طریق آزمایشگاه‌های مرجع مانند مترا، پژوهشگاه صنعت نفت، مناطق نفتخیز جنوب، پژوهشگاه نیرو و ... نسبت به صحه گذاری کیفی آن‌ها اقدام می‌نماید. در همین راستا، محصولات شرکت گیتی آسا بارها از سوی کارفرمایان محترم توسط آزمایشگاه‌های مرجع مورد ارزیابی قرار گرفته و هر بار با عنایت خدا، سربلند از این آزمون‌ها بیرون آمده است. از جمله این کارفرمایان می‌توان به شرکت‌های مهندسی و ساخت تاسیسات دریائی ایران، ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، ملی گاز ایران، فراب و ... اشاره نمود.

1- تأییدیه های کیفی از شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

File could not be opened. Check the file's permissions to make sure it's readable by your server.

2- تأییدیه های کیفی برای سیستم های رنگ آمیزی از پژوهشگاه صنعت نفت

File could not be opened. Check the file's permissions to make sure it's readable by your server.

2-1- ادامه تأییدیه های کیفی برای سامانه های رنگ آمیزی ذیل از پژوهشگاه صنعت نفت

File could not be opened. Check the file's permissions to make sure it's readable by your server.

3- تأییدیه کیفی برای سیستم های رنگ آمیزی مخازن سوخت هوایی از پژوهشگاه صنعت نفت

File could not be opened. Check the file's permissions to make sure it's readable by your server.

4- تأییدیه های کیفی برای سیستم های رنگ آمیزی بر اساس ISO 12944-6 از پژوهشگاه صنعت نفت

File could not be opened. Check the file's permissions to make sure it's readable by your server.

5- تاییدیه های کیفی از مؤسسه تحقیقاتی رنگ امیرکبیر (مترا)

File could not be opened. Check the file's permissions to make sure it's readable by your server.

6- تأییدیه های کیفی برای سیستم رنگ آمیزی مخازن و لوله‌های آب آشامیدنی از پژوهشگاه نیرو

File could not be opened. Check the file's permissions to make sure it's readable by your server.

7- تأییدیه های کیفی برای سیستم های رنگ آمیزی از پژوهشگاه نیرو

File could not be opened. Check the file's permissions to make sure it's readable by your server.

8- دیگر تأییدیه های کیفی محصولات شرکت گیتی آسا

File could not be opened. Check the file's permissions to make sure it's readable by your server.