گواهی نامه های عضویت

شرکت تعاونی تولید کنندگان رنگ و محصولات وابسته آن

انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

انجمن کارفرمایی آزمایشگاه های اکرودیته

انجمن مهندسی دریایی ایران

انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران